COVID-19 og bokskap i 2020


Dersom du har hatt bokskap våren 2020, har du mulighet til å tømme skapet ut august 2020. Det vil IKKE være mulig å leie bokskap høsten 2020. Du kan kontakte administrasjonen for å avtale tidspunkt for tømming på: sharmilp@ifi.uio.no.

Leie av bokskap


 1. Okkuper et skap i 3. - 10. etasje (hengelås)
 2. Betal 30,- NOK med vipps med en gang:
  • Åpne vipps
  • Gå til “Kjøp og betal”
  • Søk etter “12264” og velg “Fagutvalget ved Institutt for Informatikk”
  • I tekstfelt, inkluder skapnummer og brukernavn (eksempel: 3200 marcusrg)

Leien er ikke gyldig før alle steg er gjennomført korrekt.

Reglement


Fagutvalget ved Institutt for Informatikk tilbyr bokskap som studenter kan ta i bruk, disse finner du i 3. - 10. etasje i OJD.

Frister

Betaling: Skap som ikke er betalt innen fristen, vil klippes og tømmes i løpet av én uke.

 • Høstsemester: 1. september
 • Vårsemester: 1. februar

Rydding: Skap skal være tømt og klare for nye brukere i slutten av hvert semester.

 • Høstsemester: 15. januar
 • Vårsemester: 15. august

Vennligst forlat skapet i samme stand som da du mottok det.

Tømming av skap

Er skapet ditt klippet og tømt for innhold, kan du kontakte FUI for å få tilbake innholdet mot et gebyr på kr. 50,-

Reglement for bokskap

oppdatert 1. august 2018


Tildeling og ansvar

 1. Alle som er tildelt fast lesesalsplass ved IFI har rett til ett bokskap. Nummeret til bokskapet er det samme som for lesesalsplassen. Disse skapene skal det ikke betales leie for, og skal heller ikke registreres. Dog, om skapet er i bruk av uvedkommende, kontakter man FUI for å få skapet klippet.
 2. Alle studenter tilknyttet IFI kan, i den grad det er ledige skap, leie bokskap. Leie bestemmes av allmøtet, og er ft. kr 30,-
 3. Alle leietakere av bokskap er pliktet til å holde skapet i forsvarlig og ren stand. Ved brudd på uforsvarlig bruk kan FUI frata student rett til å leie skap.
 4. FUI fører lister over hvem som til enhver tid leier bokskap.
 5. FUIs lister skal inneholde følgende opplysninger:
  • Bokskapsnummer
  • Brukernavn på leietaker
  • Om bokskap er betalt
  • Dato
 6. FUI kan vedta bruk av semestermerke for å kontrollere at bokskap er registrert.
 7. FUI er ikke ansvarlig for innholdet i låste eller ulåste bokskap.
 8. FUI kan til enhver tid gjennom semesteret sjekke at registeret samsvarer de fysiske skapene ifb. registrering og betaling av leie.

Fremgangsmåte ved tildeling og leie av bokskap

 1. Student med rett til leie tar i bruk sin rett ved å okkupere et skap.
 2. Studenten må deretter betale leie med Vipps. (har du ikke vipps? Få hjelp av en venn)
 3. Betaling med Vipps, gjøres følgende: Send 30,- kr til nr. 12264 med skapnummer og brukernavn i tekstfeltet, formatert eksempelvis slik: “3010 olanord”. Hvis formateringen ikke er slik, er betalingen ugyldig. NB: det er ikke mulighet for å betale kontant til FUI.
 4. Studenten må selv sørge for at tidsfrister o.l. blir overholdt. Dvs. at FUI har rett til å sjekke over bokskapene samme dag eller dagen etter for så å klippe skap som ikke er registrert. Registreringen skjer i en liste som er alltid oppdatert.

PS: Skapet er IKKE registrert på studenten før leien er betalt. Betal så fort som mulig etter du har okkupert et skap.

Kontroll og åpning av bokskap

 1. FUI skal hvert semester gjennomføre minst en kontroll av at leide bokskap er betalt. FUI kan gjennomføre kontrollene månedlig.
 2. FUI kan kontrollere at bokskap beregnet for studenter med rett til bokskap, kun benyttes av disse. Derfor må bokskapene registreres med brukernavn.
 3. Bokskap skal ikke inneholde ting som ikke er egnet for oppbevaring i bokskap, eksempelvis ting som er illeluktende. Hva som er illeluktende avgjøres av FUI.
 4. FUI kan åpne låste bokskap, hvis bruk ikke er i tråd med disse regler. Ved åpning av bokskap skal følgende opplysninger registreres:
  • Dato for åpningen
  • Antatt eier, basert på innhold med navn el.
  • Navn på hvem som foretar åpningen.
 5. Innhold i åpnede bokskap oppbevares av FUI i minst tre måneder. Dersom skapet inneholder ting som ikke er egnet for oppbevaring (eksempelvis illeluktende), vil dette bli kastet.
 6. Ved avhenting av innhold fra låst bokskap må det forevises godkjent legitimasjon.
 7. Ved avhenting av innhold fra låst bokskap der regler ikke er fulgt, vil det bli avkrevd et gebyr iht. gjeldende satser. Satsen bestemmes av allmøtet, ft. kr 50.
 8. Uavhentet innhold i bokskap vil enten bli auksjonert bort, donert terminalstuene eller kastet. Avkastning fra en eventuell auksjon tilfaller FUI.
 9. Ved feilaktig åpning av bokskap fra FUI sin side, erkjennes erstatningsansvar for hengelås.

Dette bokskapreglementet skal slås opp der bokskap som omfattes av reglementet finnes, samt på FUI sine oppslagstavler.