Vedtekter

Endringer vedtatt på generalforsamling 20.02.2019


§1 Formål

a) Fagutvalget ved Institutt for informatikk, heretter referert til som “FUI”, har til formål å ivareta og fremme interessene til studentene ved Institutt for informatikk, heretter referert til som “IFI”. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, faglig og sosiale forhold opp mot instituttets ledelse, fakultetet og Universitetet i Oslo.

§2 Fagutvalget

a) Styret består av 10-13 personer.

b) Styret velger på første ordinære styremøtet et av sine medlemmer som økonomiansvarlig. Andre roller kan opprettes etter behov.

c) Styret er vedtaksdyktig dersom mer enn 1/2 av styremedlemmene er tilstede. Vedtak fattes ved simpelt flertall.

d) Styremedlemmer kan miste sitt medlemskap ved lav deltagelse. Dersom et styremedlem har tre ugyldige fravær i løpet av de åtte siste møtene, vil dette styremedlemmet miste sitt styreverv. Et medlem kan få gyldig fravær som ikke teller mot fraværsgrensen ved f.eks. sykdom, undervisning e.l. leder innvilger gyldig fravær. Varsel gis til fraværende styremedlemmer etter to møters ugyldig fravær.

§3 Generalforsamlinger

a) Generalforsamlingen er forenings øverste organ.

b) Generalforsamlingene skal avholdes i begynnelsen av hvert semester, adskilt fra allmøte. De nyvalgte tiltrer umiddelbart.

c) Styret innkaller til generalforsamling med minst 2 ukers varsel.

d) Styret kan kalle inn til ekstraordinært generalforsamling ved behov. I tillegg kan 25 IFI-studenter ved skriftlig krav kreve en ekstraordinær generalforsamling.

e) Forslag til vedtektsendringer skal være styret i hende minst 48 timer før generalforsamling.

f) IFI-studenter kan stille til valg og har har stemmerett ved generalforsamling. En IFI-student defineres som en programstudent ved IFI, eller en student som tar et eller flere fag med emnekode som starter med IN- eller INF-.

g) Styremedlemmer velges for 1 år av gangen.

h) Leder velges på generalforsamling på høsten, nestleder velges på generalforsamlingen på våren.

i) For at et vedtak på generalforsamlingen skal være gyldig, må det være minst 25 IFI-studenter til stede.

j) Ved endringer av FUI sine vedtekter kreves det 2/3 flertall blant de fremmøtte på generalforsamlingen.

§4 Oppløsning

a) ​Forslag om å oppløse FUI skal vedtas ved ¾ flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede på to etterfølgende ordinære generalforsamlinger.

b) Ved oppløsning skal FUIs økonomiske midler og eiendommer overføres til Fordelingsutvalget ved Institutt for informatikk.