Om FUI


Fagutvalget ved Institutt for informatikk (FUI) er informatikkstudentenes eget organ, og skal fungere som et bindeledd mellom studentene, instituttet og universitetet forøvrig. FUI har mellom 10 og 13 medlemmer, og møtes som regel en gang i måneden. Medlemmene velges på et valgallmøte for instituttets studenter i begynnelsen av hvert semester.

Fagutvalget har noen faste oppgaver og arbeider ellers med saker studentene ved instituttet ønsker å ta opp. Blant de faste oppgavene er plassfordeling på lesesalene, administrasjon av bokskap, kursevaluering på nett og representasjon i styrer og utvalg.

  • Fagutvalget ved Institutt for informatikk jobber til enhver tid med å forbedre studiehverdagen til studentene ved instituttet.
  • Kontakt oss hvis du har problemer i forbindelse med fag eller studier slik som urettferdige frister for obligatoriske oppgaver, dårlige kurs, eller kun detaljer rundt ved kurs som du ønsker å forbedre. Vi behandler alle saker anonymt med mindre du ønsker noe annet.
  • Vi har medlemmer i de fleste styrer og utvalg, inkludert Undervisningsutvalget og Instituttstyret.
  • Gjennom faste møter med undervisningsleder på instituttet får vi vite det meste som foregår på instituttet til en hver tid.
  • Vi har medlemmer fra mange ulike studieprogrammer, og i mange ulike stadier i utdannelsen.
  • Hvert semester utarbeider vi instituttets kursevalueringsrapport, og gjennom det arbeidet får vi full oversikt over kvaliteten på alle kurs hvor studenter har tatt seg tid til å bidra med sin mening.

Hovedvirksomhet


Bokskap

FUI tilbyr bokskap som studenter kan ta i bruk. Disse finner du i 3. etasje i Ole-Johan Dahls hus.

Kursevaluering

Kursevaluering (KE) gjøres på slutten av hvert semester for alle kursene på IFI. Det sendes ut invitasjoner til alle studentene påmeldt hvert kurs. En oversikt over tilgjengelige skjemaer finnes på nettskjema.no

Nettskjema som brukes for å samle inn data er utviklet av USIT. Dette systemet garanterer anonymitet for de som svarer.

Medlemmer


Sentrale verv Innehaver UiO-ID
Leder Helene Nordrum Grun helenng
Nestleder Oliver Ruste Jahren oliverrj
Økonomiansvarlig Peter Hjelle Petersen-Øverleir peterhp

Fagutvalgets øvrige medlemmer fra og med Våren 2024 er: