Statutter

Vedtatt på allmøte 28.02.2008

Endringer vedtatt på generalforsamling 07.09.2016

Disse regler virker som statutter for organiseringen av studentene ved Universitetet i Oslo, vedtatt av Studentrådet 12. oktober 1989 og statutter vedtatt av Fakultetsallmøtet ved det Matematisk Naturvitenskapelige Fakultet 9. november 1989.

Formål

 1. Fagutvalget heter Fagutvalget ved Institutt for informatikk. Det har til formål å ivareta og fremme de interesser studentene ved Institutt for informatikk har, mht. studentenes studie- og arbeidsvilkår både faglig og sosialt, i forhold til instituttets ledelse, fakultetet og Universitetet i Oslo generelt.

Allmøter

 1. Fagutvalget innkaller til allmøter med minst 1 ukes varsel.
 2. Det skal innkalles til minst ett allmøte hvert semester.
 3. Allmøter skal arrangeres når fagutvalget mener at det foreligger saker eller situasjoner som er viktige for instituttets studenter.
 4. Allmøtet skal ha en dagsorden. Foreløpig dagsorden skal gjøres kjent for studentene minst 1 uke før allmøtet avholdes.
 5. Vedtak fattes med simpelt flertall av de stemmeberettigede som er tilstede.
 6. Forslag til saker som skal opp på allmøtet, må fremmes til fagutvalget minst 3 dager før allmøtet skal holdes. 3 dager før allmøtet skal endelig dagsorden offentliggjøres.
 7. Under allmøte velges representanter blant de studenter som hører hjemme ved instituttet til de ulike utvalgene ved instituttet. Minst en av representantene i fagutvalget skal velges blant studentrepresentantene i instituttstyret. I de faste utvalgene hvor studentene er representert med mer enn en person, skal ca. halvparten av disse representantene velges om våren og de resterende om høsten. Representantene velges for 1 år av gangen.

Generalforsamlinger

 1. Det avholdes to generalforsamlinger i året, ett for høstsemesteret og ett for vårsemesteret. Ca. halvparten av fagutvalget velges hvert semester. Generalforsamlingene skal avholdes i begynnelsen av hvert semester, avskilt fra allmøte. De nyvalgte tiltrer umiddelbart..
 2. Fagutvalget innkaller til generalforsamling med minst 2 ukers varsel.
 3. Fagutvalget kan innkalle til ekstraordinært generalforsamling.
 4. Under generalforsamlingen velges representanter blant de studenter som hører hjemme ved instituttet til Fagutvalget ved Institutt for informatikk. Representantene i fagutvalget velges for 1 år av gangen.
 5. Kun studenter som hører hjemme ved Institutt for informatikk har stemmerett.
 6. Under generalforsamlingen velges først en leder og deretter en nestleder for utvalget. Leder- og nestledervervene gjelder til neste ordinære generalforsamling. Merk at alle som velges inn velges for ett år selv om disse to vervene bare gjelder til neste ordinære generalforsamling. Merk også at nåværende medlemmer av fagutvalget kan velges til leder-/nestledervervene.

Fagutvalget

 1. Fagutvalget består av 7-17 personer.
 2. Fagutvalgets medlemmer har normalt en funksjonstid på 1 år.
 3. Fagutvalget utpeker et av sine medlemmer som økonomiansvarlig. Andre roller opprettes etter behov.
 4. Fagutvalget avgjør selv møtehyppigheten og lager en forretningsorden som regulerer dets møter. Fagutvalget er vedtaksdyktig dersom mer enn 1/2 av utvalgets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes ved simpelt flertall.
 5. Fagutvalget plikter i størst mulig grad å holde seg informert om hva som skjer på fakultetet og instituttet. Fagutvalget plikter også å videreinformere instituttets studenter og fakultetets studentutvalg.
 6. Medlemmer av Fagutvalget kan miste sitt medlemskap ved lav deltagelse. Dersom noen har lavt oppmøte som definert under i 6b), skal inndragelse av medlemskap behandles på FUI-møte. Stort engasjement utenfor møter (f.eks. bokskapsansvar) bør telle for fortsatt medlemskap selv ved lavt oppmøte. 
  6a) Et medlem kan få gyldig fravær som ikke teller mot fraværsgrensen ved f.eks. Sykdom, undervisning e.l. Leder innvilger. 
  6b) Lav møtedeltagelse defineres som ugyldig fravær ved 3 møter innenfor de 8 siste møtene.
  6c) Varsel gis til fraværende medlemmer etter to møters ugyldig fravær.
  6d) Vedtak om utkastelse ved lavt oppmøte må ha simpelt flertall blant oppmøtte.

Reglementsendring

 1. Disse statuttene gjelder fra 28.02.2008. Det sittende fagutvalg har ansvaret for iverksettelsen av disse statuttene.
 2. Disse statutter kan endres av et allmøte ved Institutt for informatikk. Et vedtak om en endring må ha oppnådd 2/3 flertall blant de til stedeværende stemmeberettigede.