Verv

Vervene i FUI fordeles mellom medlemmene på det konstituerende møtet som holdes etter allmøtet/valgallmøtet. Samme person kan godt bidra med flere typer verv (f.eks være både med i PR og arrangementsgruppa). I tillegg til vervene i selve Fagutvalget er det vanlig at medlemme sitter som studentrepresentanter i ulike styrer og utvalg ved Institutt for informatikk.

Følgende verv gjelder våren 2017.

Leder

Leder forbereder sakslister, leder FUI-møtene, og påser at de andre medlemmene utfører vervene sine.

 • Preben Ødegård Aas (prebenoa)

Nestleder

Nestleder stepper inn for leder ved leders fravær, og hjelper til i de andre gruppene når det trengs.

 • Martine Hillevi Solberg (marhso)

Sekretær

Sekretær skriver referat fra FUIs møter.

 • Peter Norstein (peterno)

Økonomiansvarlig

Kasserer disponerer Fagutvalgets sin konto, og holder øye med denne. Videre fører kasserer regnskap som vanligvis legges frem på allmøtet påfølgende semester.

 • Andreas Nyborg Hansen (andrnha)
 • Peter Norstein (peterno) som møter i FU

Undervisningsansvarlig

Undervisningsansvarlig er bindeleddet mellom studentene og instituttet når det gjelder spørsmål om kvalitet på undervisning. Undervisningsansvarlig sitter i Undervisningsutvalget, og leder kursevalueringen.

 • Marta Valentinsen (martava)

Kursevaluering

Kursevaluering er en viktig tradisjon her på IFI. Ved slutten av hvert semester gjør FUI en evaluering av alle kurs som går på Ifi. Her får studentene mulighet til å gi tilbakemelding på hva de syns var bra og dårlig, og vi får en pekepinne på hvilke kurs som må gjøres noe med.

 • Nikolas Papaioannou (nikolasp)
 • Jeanette Kirkerud (jeanetki)
 • Anna Maria Bukalska (annambu)
 • Dawood Ahmad (dawoodah)
 • Kristine Baluka Hein (krisbhei)
 • Jarl Erik Cedergren (jarlec)
 • Anja Gjerpe (anjamg)
 • Tor Jan Derek Berstad (tjbersta)
 • Ole Petter Orhagen (olepor)
 • Dennis Norheim (dennisno)

Bokskap

Fagutvalget administrerer bokskapene og kollokvierommene på Ifi. Reglementet for disse er beskrevet her. Ansvaret består i å sørge for at bruk av bokskap og kollokvierom foregår i henhold til reglementet.

 • Sivert Frang Lunsæter (sivertfl)
 • Peter Norstein (peterno)
 • Andreas Nyborg Hansen (andrnha)

Webgruppen

 • Ole Petter Orhagen (olepor)
 • Anna Maria Bukalska (annambu)
 • Dawood Ahmad (dawoodah)

Public relations

PR gruppa har ansvar for å reklamerer for FUI sine arrangementer. Ansvaret
innebærer å lage plakater i forkant av arrangementer, henge opp plakatene på
egnede steder i henhold til hvor Ifi-studenter ferdes. Videre innebærer det
å informerere om aktuelle arrangementer på forelesninger.

 • Anna Maria Bukalska (annambu)
 • Jarl Erik Cedergren (jarlec)

Arrangementskomiteen

Medlemmene i arrangementskomiteen har ansvaret for arrangementer som f.eks INF1000 seminaret, Informatikk-forkurset, LaTeX-kurs, o.l.

 • Sivert Frang Lunsæter (sivertfl)
 • Anja Gjerpe (anjamg)

Studielaben

 • Peter Norstein (peterno)
 • Dennis Norheim (dennisno)

Sosialkomiteen

 • Emir Zamwa (emirz)
 • Jeanette Kirkerud (jeanetki)
 • Carl-Magnus Lein (carlmagl)
 • Sivert Frang Lunsæter (sivertfl)

MNSU

 • Dawood Ahmad (dawoodah)