Vedtekter

Endringer vedtatt på generalforsamling 08.02.2023


Definisjoner

En IFI-student defineres som en programstudent ved IFI v/UiO, eller en student som tar et eller flere fag med emnekode som starter med IN- v/UiO.

§1 Formål

 1. Fagutvalget ved Institutt for informatikk, heretter referert til som “FUI”, har til formål å ivareta og fremme interessene til studentene ved Institutt for informatikk ved Universitet i Oslo, heretter referert til som “IFI”. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, faglig og sosiale forhold opp mot instituttets ledelse, fakultetet og Universitetet i Oslo, herretter referert til som “UiO”.

§2 Styret

 1. Styret består av 8-13 personer.
 2. Styret skal bestå av Leder, Nestleder og Økonomiansvarlig. Samme person kan ikke inneha mer enn ett av disse vervene. Andre roller kan opprettes av styret ved behov.
 3. Leder alene, og to styremedlemmer i fellesskap har signaturrett.
 4. Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.
 5. Styrevedtak fattes ved simpelt flertall.
 6. Styret har myndighet til å oppnevne studentrepresentanter for å fylle ubesatte studentposisjoner i organer ved IFI.
 7. Et styremedlem kan fratre sitt verv i styret før periodens slutt. Dersom leder fratrer sitt verv vil nestleder ta over rollen som fungerende leder frem til neste generalforsamling, hvor ny leder velges. Dersom nestleder eller økonomiansvarlig fratrer vervet sitt kan styret internkonstituere vervet på et styremøte. Medlemmet innehar rollen til neste generalforsamling.
 8. Styret har mulighet, ved fullmakt fra generalforsamling, å etterfylle styremedlemmer. Fullmakten varer til neste generalforsamling.
 9. Dersom et styremedlem har vært fraværende uten å ha meldt fravær fra tre påfølgende ordinære møter, kan det miste sin plass som styremedlem ved vedtak på et ordinært møte.
 10. Dersom et styremedlem bryter vedtektene eller på noen måte er uskikket til å sitte i styret kan det miste sin status som styremedlem ved vedtak på generalforsamling.
 11. Det stilles krav til at enhver som sitter i styret er programstudent ved IFI

§3 Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ. Den er beslutningsdyktig når minst 25 IFI-studenter er til stede.
 2. Styret kaller inn til generalforsamling. Innkallingen skal komme minmum to uker før ordinær generalforsamling, og minnimum en uke før for ekstraordinær generalforsamling
 3. Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret, eller når minst 25 IFI-studenter ved skriftlig krav krever dette.
 4. Ordinær generalforsamling avholdes i begynnelsen av hvert semester. De nyvalgte tiltrer umiddelbart.
 5. Forslag til vedtektsendringer og andre saker som ønskes tatt opp på generalforsamling skal være styret i hende minimum 48 timer før generalforsamlingen.
 6. Forslag til vedtektsendring skal behandles på generalforsamling, og må få 2⁄3 flertall blant de fremmøtte for å bli vedtatt
 7. En hver IFI-student kan på generalforsamlingen foreslå å ta opp saker utenom den oppsatte dagsorden. Generalforsamlingen kan ikke fatte vedtak i slike saker.

§4 Valg

 1. Valgbare til styret er alle programstudenter ved IFI.
 2. Styremedlemmer skal velges på generalforsamling. Unntaket er Alle verv varer i to semestere.

§5 Mistillit

 1. IFI-studenter kan fremme mistillitsforslag mot styremedlemmer og andre tillitsvalgte som er valgt i henhold til §4 eller som er etterfylt jamfør §2.8
 2. Slike forslag skal behandles på generalforsamling, og må være fremmet minst 48 timer i forveien.
 3. Mistillitsforslag vedtas med 2⁄3 flertall
 4. Dersom et mistillitsforslag blir vedtatt kan generalforsamlingen vedta å holde nyvalg for vervet med periode frem til neste ordinære generalforsamling.

§6 Oppløsning

 1. Forslag om å oppløse FUI skal vedtas ved ¾ flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede på to påfølgende ordinære generalforsamlinger.
 2. Ved oppløsning skal FUIs økonomiske midler og eiendeler overføres til Fordelingsutvalget ved Institutt for informatikk.